Scott Krinsky, Vik Sahay, Ryan McPartlin<br>2009 Comic Con International - Day 3

Scott Krinsky, Vik Sahay, Ryan McPartlin
2009 Comic Con International - Day 3